Archive for the ‘inwestowanie’ Category

O emisji akcji

O emisji akcji

Wśród zagadnień związanych z inwestowaniem na giełdzie znajdują się zagadnienia dotyczące między innymi emisji akcji. Z pewnością warto poświęcić im przynajmniej kilka słów gdyż ich znaczenie jest naprawdę ogromne. Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje emisji akcji. Jest to emisja założycielska oraz tak zwane kolejne emisje. Emisja założycielska ma związek z tworzeniem nowej spółki. To bowiem wtedy wydawane są akcje na drodze emisji założycielskiej. Aby akcje mogły zostać objęte należy złożyć oświadczenie, które ma formę aktu notarialnego. W oświadczeniu tym musi znaleźć się zgoda akcjonariusza na zawiązanie spółki. Trzeba w nim również zawrzeć statut spółki. Akcjonariusz wyraża również zgodę na objęcie akcji. Trzeba pamiętać, że w akcie takim znajdują się określone dane osoby oraz informacje, które dotyczą liczby oraz rodzaju akcji. Zawiera się w nim również cenę emisyjną akcji oraz ich wartość nominalną a więc informacje o naprawdę wielkim znaczeniu. Kolejne emisje mają z kolei miejsce wtedy, kiedy następuje podwyższenie zakładowego kapitału. W tym przypadku spółka istnieje więc już od jakiegoś czasu. Tutaj mamy do czynienia z zapisami na akcje za pomocą specjalnego formularza. Udostępniany jest on przez władze spółki. W tym wypadku również muszą znaleźć się ściśle określone informacje takie jak na przykład wartość nominalna akcji.

Kurs złotego a handel Polski

Kurs złotego a handel Polski

Kurs polskiego złotego ma bardzo duży wpływ na wymianę handlową Polski. Przede wszystkim chodzi tu o opłacalność eksportu oraz importu w warunkach zmieniającego się kursu naszej waluty. Dla przykładu, jeśli polski złoty się umacnia, jego kurs jest wyższy w stosunku do innych walut, wówczas jest to niekorzystne dla polskiego eksportu, ponieważ zagraniczni nabywcy polskich towarów płacą w walutach obcych, więc polscy producenci mniej zyskują na wymianie tych walut na polską złotówkę. Zjawisko umacniania się polskiej waluty jest z kolei korzystne dla polskiego importu, ponieważ polscy nabywcy zagranicznych towarów mniej zapłacą za wymianę polskiej złotówki na walutę zagraniczną. Gdy z kolei polska złotówka traci, jej kurs spada, jest odwrotnie. Korzysta na tym polski eksport, traci zaś polski import. Dlatego kształtowanie polityki pieniężnej powinno zawsze odbywać się w sposób przemyślany, tak by waluta była w miarę stabilna i nie było większych wahań kursów. Wówczas zarówno eksport jak i import rozwija się stabilnie, bez większych wahań czy strat. Dla kraju rozwijającego się, jakim jest Polska handel jest rzeczą niezwykle ważną, więc należy dbać o jego stabilny rozwój. Jednym ze sposobów jest utrzymywanie polskiego złotego na stabilnym kursie. To jest wielkie zadanie dla władz państwowych.

Bezpieczniejsze inwestowanie na giełdzie

Bezpieczniejsze inwestowanie na giełdzie

Wiele osób decydujących się na inwestowanie na giełdzie, zastanawia się, w jaki sposób zminimalizować niebezpieczeństwo związane z tym sposobem pomnażania pieniędzy. Ryzyko związane jest z możliwymi spadkami cen wykupionych przez inwestora akcji czy obligacji. By je zminimalizować, nie należy inwestować całej kwoty w instrument giełdowy jednego rodzaju, np. akcje czy obligacje. Część pieniędzy warto ulokować w nieruchomościach czy na lokatach bankowych. Poza tym trzeba pamiętać, by nie przeznaczyć na inwestowanie całego posiadanego majątku. Jeśli ktoś zdecyduje się na debiut giełdowy, powinien zwrócić uwagę na to, by spółki, w które zamierza włożyć pieniądze, nie pochodziły z jednego sektora, np. chemicznego czy budowlanego. Wybierając spółki pochodzące z różnych branż zmniejsza się ryzyko utraty całej kwoty zainwestowanej na giełdzie w przypadku kryzysu w danym sektorze. Zachowanie poszczególnych spółek na przestrzeni lat nie jest możliwe do przewidzenia, jednak osoba, której szczególnie zależy na uniknięciu ryzyka ma do wyboru firmy-pewniaki, które są z reguły odporne na wszelkie kryzysy, a chwilowe spadki nie zagrażają im w istotny sposób. Za takie pewniaki uchodzą firmy z sektora energetycznego i telekomunikacyjnego. Należy także inwestować w spółki zróżnicowane pod względem wielkości, bowiem zdarza się często tak, że przez jakiś czas wzrosty notują tylko duże przedsiębiorstwa, a innym razem wręcz przeciwnie – małe firmy.

Obligacje i ich rodzaje

Obligacje i ich rodzaje

Najbardziej znanymi obligacjami wśród Polaków są te emitowane przez Skarb Państwa, zwane skarbowymi. Istnieją jednak jeszcze inne ich rodzaje, takie jak obligacje komunalne, które są emitowane przez samorządy, obligacje samorządowe i obligacje korporacyjne, wypuszczane przez firmy. Przyczyną słabej popularności tych obligacji jest to, że pojawiły się one w Polsce stosunkowo niedawno. Tymczasem zwłaszcza obligacje korporacyjne okazują się często lepszą formą lokowania pieniędzy niż popularne akcje, obligacje skarbowe czy lokaty bankowe. Na Zachodzie emitowanie przez firmy obligacji jest dość powszechnym sposobem, obok kredytów i wypuszczania akcji, na finansowanie różnorodnych inwestycji. W Polsce taka forma zdobywania przez przedsiębiorstwa funduszy staje się coraz bardziej popularna. Szczególnie w czasach kryzysu emitowanie przez firmy obligacji jest bezpiecznym i pewnym sposobem pozyskiwania środków finansowych na dalszy rozwój. Jest to bowiem tańsza łatwiejsza do zrealizowania metoda zgromadzenia pieniędzy niż kredyt. Kolejną zaletą obligacji jest to, że mogą mieć one stałe oprocentowanie, co pozwala na dokładne wyliczenie wszystkich kosztów związanych z ich emisją. Dużo trudniej jest oszacować koszty kredytu, który ma zmienne oprocentowanie, poza tym banki ostatnio zaostrzyły warunki udzielania pożyczek.

Czym są papiery wartościowe?

Czym są papiery wartościowe?

Na giełdzie papierów wartościowych dokonuje się kupna i sprzedaży właśnie ich. Jednak dla wielu sama nazwa papier wartościowy nic nie daje. Tak naprawdę dzielą się one na akcje, obligacje i wiele innych jednostek, które dają szereg uprawnień. Oczywiście każdy posiadacz akcji może ubiegać się o dywidendę, czyli udział w zyskach spółki, jak również o udział w zebraniach i staje się jakoby współwłaścicielem. Wszystko to jest jednak dokładnie przedstawione w posiadanym dokumencie. Papiery wartościowe zazwyczaj była dokumentami, ale obecnie są one dokumentami wirtualnymi, które zostają przypisane do określonego rachunku inwestycyjnego gracza. Papiery wartościowe dają możliwość do udziału w zyskach lub otrzymania określonej sumy pieniędzy po czasie wygaśnięcia umowy pożyczkowej. Zazwyczaj obligacje dają taką gwarancję, ze po pewnym czasie ich właściciel odzyska swój wkład plus dodatkowy procent, który był mu obiecany po określonym czasie. Obrót papierami wartościowymi, tak naprawdę stanowi obrót pieniędzmi, które przejmują spółki w celu poczynienia określonych inwestycji i rozwoju firmy, a akcjonariusze udzielają ich tych kwot. Oczywiście akcje te mogą ciągle wędrować i zmieniać swoich właścicieli w przeciwieństwie do obligacji, które kupuje jedna osoba. Na tym rynku można zarabiać i tracić, jak na każdym innym.

Certyfikaty inwestycyjne jako instrument

Certyfikaty inwestycyjne jako instrument

W popularnym ujęciu certyfikaty inwestycyjne to nić innego jak jednostki funduszy inwestycyjnych, które można nabywać i sprzedawać, jednocześnie inwestując pieniądze w określone fundusze inwestycyjne. Fundusze dzielą się ze względu na stopień ryzyka, ale także ze względu na to, w co inwestują. I tak rozróżniamy fundusze: papierów dłużnych (do których zalicza się fundusze rynku pieniężnego oraz obligacyjne), fundusze akcyjne, fundusze hybrydowe (z funduszami stabilnego wzrostu i funduszami zrównoważonymi, które są wyjątkowo odporne na wahania na rynkach finansowych), pojawiają się także fundusze inwestujące w nieruchomości, jednak w porównaniu do innych funduszy są one najmniej płynne. Każdy z funduszy ma zespół osób odpowiedzialnych za inwestowanie środków, pochodzących od klientów. Przystąpienie do funduszu wiąże się z dosyć niską opłatą, która wynika jedynie z tytułu zakupu jednostek uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym. Często jest tak, że jeśli fundusz prowadzi samodzielnie sprzedaż jednostek swoich funduszy, to można tę prowizję dodatkowo obniżyć albo wręcz całkowicie znieść, jeśli funduszowi zależy na szybkim dopływie środków, aby móc dalej inwestować. Fundusze inwestycyjne jako instrument na rynku finansowym w Polsce są od niedawna, jednak zaliczyły już znaczące spadki i utratę wartości.

O indeksach giełdowych

O indeksach giełdowych

Zanim zdecydujemy się na rozpoczęcie inwestowania na giełdzie powinniśmy poznać kilka elementarnych zagadnień. Jednym z nich są indeksy giełdowe. Z pewnością każdy, kto zamierza inwestować na giełdzie powinien chociaż trochę orientować się w tematyce indeksów giełdowych. Indeks giełdowy to nic innego jak wartość, którą oblicza się na podstawie wyceny akcji określonych spółek, które notowane są na giełdzie. Indeks giełdowy to wartość, która spełnia szereg niezwykle istotnych funkcji. Przede wszystkim indeks giełdowy dostarcza nam bardzo jasnej informacji dotyczącej tego jaka sytuacja panuje właśnie na całym rynku giełdowym lub też jedynie w jego wybranych segmentach, które szczególnie nas interesują. Jeżeli chcemy ocenić czy nasze inwestowanie jest efektywne to również posługujemy się indeksem giełdowym. Jest to bowiem punkt odniesienia dla efektywności inwestowania. Ci inwestorzy giełdowi, którzy są już naprawdę zaawansowani wykorzystują indeksy giełdowe do tego aby zbudować własne wskaźniki giełdowe. Oczywiście wymienione funkcje indeksu giełdowego to nie wszystkie funkcje jakie wartość ta spełnia. Wskazuje się na szereg innych funkcji, które również są istotne. Nie spełniają one jednak aż tak znaczącej roli jak funkcje, które zostały pokrótce przedstawione. W Polsce wskazuje się na następujące indeksy giełdowe: WIG, WIG20, NIF.

Do czego upoważniają akcje

Do czego upoważniają akcje

Z założenia akcje dają ich posiadaczowi, czyli akcjonariuszowi, prawo do dywidendy, prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz także – prawo do podziału majątku firmy w przypadku likwidacji firmy. Z reguły akcje dają prawo do wypłaty dywidendy, przy czym akcje, które pozwalają na wypłatę dużych dywidend, nazywa się akcjami dochodowymi, których przeciwieństwo stanowią akcje rozwojowe. W tym przypadku spółka przeznacza wypracowane zyski na poszerzenie działalności spółki. Spółki mogą emitować akcje zwykłe albo uprzywilejowane, przy czym akcje uprzywilejowane dają pierwszeństwo w wypłacie dywidendy czy pierwszeństwo przy podziale majątku spółki w przypadku likwidacji. Akcje spółek ze względu na ich ważność na giełdzie można podzielić na: niebieskie żetony (są to najważniejsze spółki, na podstawie których wylicza się np. indeks Dow Jones), akcje spółek drugorzędnych (akcje mniejszych spółek ale nadal w dobrej kondycji finansowej) oraz akcje groszowe, które mają bardzo niską wartość na rynku i służą głównie spekulacjom. Mniejsze firmy emitują akcje milczące, które nie upoważniają do decydowania o losach spółki i nie dają prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wszystkie akcje mają jednakową wartość, ale czasem dochodzi do konieczności podziału wartości nominalnej akcji, czasem jednak, gdy cena akcji jest za niska, należy dokonać czegoś odwrotnego – połączenia kilku akcji w jedną, aby ich cena była wyższa.

Giełda jest dla wytrwałych

Giełda jest dla wytrwałych

O inwestycjach giełdowych i o tym, jak odnieść sukces na giełdzie napisano już grube tomy poradników, powstało wiele szkoleń i kursów, które mają zrobić z przeciętnego gracza prawdziwego rekina giełdowego. Doświadczeni inwestorzy giełdowi zalecają jednak chłodne i racjonale podejście, przyznając, że nie ma sprawdzonych metod gwarantujących, że angażowanie się w grę na giełdzie zawsze prowadzi do spektakularnych zysków. Eksperci uważają, że zbyt często zapomina się o podstawowych zasad inwestowania na giełdzie, nie uwzględnia się odpowiednich strategii inwestycyjnych. Przede wszystkim giełda jest częścią rynków finansowych, coraz bardziej skomplikowanych w swojej strukturze, które powiązane są bezpośrednio lub przez inne instrumenty z gospodarką światową i rynkami lokalnymi. A te z kolei są nieprzewidywalne choćby z powodu cyklicznych wzrostów i spadków koniunktury. Nie da się skutecznie prognozować tego, jak będą zachowywały się rynki choćby dlatego, że to ludzie odpowiadają za wybory, które te rynki kształtują. A za ludzkimi decyzjami stoją och emocje, co sprawia, że działania ludzi są nieprzewidywalne. Ten prosty fakt często umyka inwestorom, którzy widzą tylko tabelki i wykresy, analizę techniczną lub fundamentalną, a zapominają o podstawach funkcjonowania rynków i ich mechanizmach.