Do czego upoważniają akcje

Do czego upoważniają akcje

Z założenia akcje dają ich posiadaczowi, czyli akcjonariuszowi, prawo do dywidendy, prawo głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz także – prawo do podziału majątku firmy w przypadku likwidacji firmy. Z reguły akcje dają prawo do wypłaty dywidendy, przy czym akcje, które pozwalają na wypłatę dużych dywidend, nazywa się akcjami dochodowymi, których przeciwieństwo stanowią akcje rozwojowe. W tym przypadku spółka przeznacza wypracowane zyski na poszerzenie działalności spółki. Spółki mogą emitować akcje zwykłe albo uprzywilejowane, przy czym akcje uprzywilejowane dają pierwszeństwo w wypłacie dywidendy czy pierwszeństwo przy podziale majątku spółki w przypadku likwidacji. Akcje spółek ze względu na ich ważność na giełdzie można podzielić na: niebieskie żetony (są to najważniejsze spółki, na podstawie których wylicza się np. indeks Dow Jones), akcje spółek drugorzędnych (akcje mniejszych spółek ale nadal w dobrej kondycji finansowej) oraz akcje groszowe, które mają bardzo niską wartość na rynku i służą głównie spekulacjom. Mniejsze firmy emitują akcje milczące, które nie upoważniają do decydowania o losach spółki i nie dają prawa głosu na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wszystkie akcje mają jednakową wartość, ale czasem dochodzi do konieczności podziału wartości nominalnej akcji, czasem jednak, gdy cena akcji jest za niska, należy dokonać czegoś odwrotnego – połączenia kilku akcji w jedną, aby ich cena była wyższa.