Certyfikaty inwestycyjne jako instrument

Certyfikaty inwestycyjne jako instrument

W popularnym ujęciu certyfikaty inwestycyjne to nić innego jak jednostki funduszy inwestycyjnych, które można nabywać i sprzedawać, jednocześnie inwestując pieniądze w określone fundusze inwestycyjne. Fundusze dzielą się ze względu na stopień ryzyka, ale także ze względu na to, w co inwestują. I tak rozróżniamy fundusze: papierów dłużnych (do których zalicza się fundusze rynku pieniężnego oraz obligacyjne), fundusze akcyjne, fundusze hybrydowe (z funduszami stabilnego wzrostu i funduszami zrównoważonymi, które są wyjątkowo odporne na wahania na rynkach finansowych), pojawiają się także fundusze inwestujące w nieruchomości, jednak w porównaniu do innych funduszy są one najmniej płynne. Każdy z funduszy ma zespół osób odpowiedzialnych za inwestowanie środków, pochodzących od klientów. Przystąpienie do funduszu wiąże się z dosyć niską opłatą, która wynika jedynie z tytułu zakupu jednostek uczestnictwa w danym funduszu inwestycyjnym. Często jest tak, że jeśli fundusz prowadzi samodzielnie sprzedaż jednostek swoich funduszy, to można tę prowizję dodatkowo obniżyć albo wręcz całkowicie znieść, jeśli funduszowi zależy na szybkim dopływie środków, aby móc dalej inwestować. Fundusze inwestycyjne jako instrument na rynku finansowym w Polsce są od niedawna, jednak zaliczyły już znaczące spadki i utratę wartości.