Giełda Papierów Wartościowych

Giełda Papierów Wartościowych

Jeżeli rozmawiamy o inwestowaniu na giełdzie to z całą pewnością powinniśmy pamiętać również o Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest to instytucja o charakterze publicznym. Jej celem jest zapewnienie możliwości obracania papierami wartościowymi przez tych, którzy są tym zainteresowani. Do papierów wartościowych zalicza się między innymi akcje, obligacje oraz prawa poboru. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie umożliwia jednak również obrót instrumentami finansowymi, które nie zaliczają się do papierów wartościowych. Są to między innymi opcje oraz kontrakty terminowe. Wszystkie zasady obrotu określone są przez obowiązujący wszystkich decydujących się na takie inwestowanie regulamin giełdy. Określone są również szczegółowe zasady obrotu giełdowego. Również Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad obrotem wszystkimi instrumentami finansowymi, którymi obraca się na giełdzie. Wskazuje się również na szereg ustaw, które obrót ten regulują. Są to między innymi ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, o nadzorze nad rynkiem kapitałowym oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym. Giełdę Papierów Wartościowych założył Skarb Państwa. Giełdą Papierów Wartościowych zarządzają Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza oraz Zarząd. Na czele Giełdy Papierów Wartościowych stoi prezes, którym obecnie jest Adam Maciejewski.