O podziale obligacji

O podziale obligacji

Jeżeli rozmawiamy o obligacjach z pewnością powinniśmy również wspomnieć o tym jak one się dzielą. Obecnie wskazuje się na sześć rodzajów obligacji. Obligacje można dzielić z uwagi na następujące kryteria: rodzaj emitenta, okres wykupu, wartość nominalna i oprocentowanie obligacji, wartość sprzedaży, opcje dodatkowe oraz poziom ryzyka inwestycyjnego. Jeżeli skoncentrujemy się na podziale obligacji z uwagi na rodzaj emitenta to wyróżnimy obligacje skarbowe, obligacje komunalne oraz obligacje podmiotów prawnych. Obligacje skarbowe określa się również mianem rządowych. To właśnie ten rodzaj obligacji jest emitowany przez Skarb Państwa. Obligacje komunalne określane są również mianem municypalnych. Ten rodzaj obligacji emitowany jest przez samorządy terytorialne. Obligacje podmiotów prawnych to ten rodzaj obligacji, który emitowany jest przez przedsiębiorstwa różnego rodzaju. Z uwagi na okres wykupu obligacje dzieli się na krótkoterminowe, średnioterminowe, długoterminowe oraz obligacje wieczyste. Obligacje krótkoterminowe to obligacje, które wykupywane są przed upływem roku. Obligacje średnioterminowe to ten rodzaj obligacji, które emitent zobowiązany jest wykupić nie wcześniej jak przed upływem roku i nie później jak po upływie pięciu lat. Obligacje długoterminowe wykupywane są po upływie lat pięciu.