Obligacje jako instrument rynku finansowego

Obligacje jako instrument rynku finansowego

Obligacje to papiery wartościowe, emitowane zawsze w seriach, w których emitent (Skarb Państwa, gmina, korporacja) określa swoje obowiązki względem wierzyciela – posiadacza obligacji. Jego zobowiązania mogą mieć charakter finansowy i wówczas emitent deklaruje, że po upływie wskazanego czasu wykupi obligacje, także po wyższej cenie, czy też spłaci jakieś zobowiązanie kredytowe, ale emitent może także określić swoje zobowiązania o charakterze niefinansowym. Takie obligacje dają np. możliwość ich zamiany na akcje spółki czy też dają prawo do nabycia nowej serii akcji na preferencyjnych warunkach. Obligacje można podzielić na kilka różnych sposobów. Pierwszy z nich różnicuje obligacje ze względu na to, kto je emituje, zatem są tu rozróżniane obligacje: skarbowe – emitowane przez Skarb Państwa, komunalne zwane także municypalnymi – emitowane przez gminy, przedsiębiorstw oraz obligacje emitowane przez instytucje finansowe. Obligacje mogą także przynosić różny zysk, najczęściej można spotkać obligacje ze stałym oprocentowaniem, które jest ustalone już w chwili emisji, kolejny rodzaj obligacji to obligacje o zmiennym oprocentowaniu, uzależnionym od zmian na rynku pieniężnym, oraz obligacje zero – kuponowe, które gwarantują, że dopiero w momencie wykupu obligacji emitent wypłaci jakąś ustaloną kwotę. Obligacje zero – kuponowe dzielą się dalej, w zależności od tego, po jakiej kwocie są wykupowane. Obligacje mogą być zabezpieczone albo niezabezpieczone, przy czym najbezpieczniejsze obligacje to te, które emituje Skarb Państwa, chociaż dają one możliwość najniższego zysku.