Rodzaje instrumentów kapitałowych – akcje

Rodzaje instrumentów kapitałowych - akcje

Coraz mniejsze znaczenie w rozliczeniach różnego rodzaju odgrywają banknoty, coraz częściej zastępowane różnymi instrumentami rynków finansowych. Najczęściej spotykanym instrumentem są akcje, które uprawniają do części majątku spółki. Minimalna wartość nominalna jednej akcji w Polsce została ustalona na 1 PLN, ale np. w krajach anglosaskim taka minimalna wartość nominalna nie jest wymagana. Akcje mają w zasadzie trzy rodzaje cen: cenę nominalną, która ustala faktyczną wartość jednej akcji w udziale w spółce, cenę emisyjną, po której akcja jest sprzedawana (cena emisyjna można być kilka razy wyższa niż wartość nominalna jednej akcji) oraz cenę rynkową, czyli cenę, po której aktualnie można dane akcje kupić albo sprzedać na giełdzie. Na tę cenę ma wpływ rynek i to, jakie jest aktualne zainteresowanie daną spółką i inwestowaniem w nią. Kolejny podział akcji to podział prawy – akcje mogą być imienne albo na okaziciela. Taka akcja pozwala na egzekucję swoich praw osobie, która ją posiada albo której dane są wypisane na akcji do tego, aby ich używać. Akcje gotówkowe pozwalają wnosić do spółki wkład w postaci gotówki, a akcje aportowe pozwalają na wnoszenie aportu w postaci budynków, gruntów, patentów czy rym podobnych. Akcje zwyczajne to akcje, z którymi najczęściej mamy do czynienia, ponieważ to one są dostępne na giełdzie, akcje uprzywilejowane dają prawo do wyższej dywidendy albo większej ilości głosów przypadających na akcję, są także akcje złote.