Różne rodzaje akcji

Różne rodzaje akcji

Zanim przystąpimy do inwestowania na giełdzie powinniśmy wiedzieć jakie rodzaje akcji możemy wybrać. Wskazuje się obecnie na kilka ich rodzajów. Wyróżnia się więc akcje imienne, na okaziciela, aportowe, gotówkowe, uprzywilejowane, nieme, założycielskie. Akcje imienne wiążą się ze wskazaniem w dokumencie akcji osoby (fizycznej lub też prawnej), której przysługują określone uprawienia związane z posiadaniem akcji. Tego rodzaju akcje bardzo często znajdują się w posiadaniu na przykład prezesów dużych spółek. W przypadku akcji na okaziciela uprawnienia przysługują wszystkim, którzy dane akcje posiadają. W wypadku akcji na okaziciela najpierw należy wnieść pełną wpłatę za akcje a dopiero wtedy otrzyma się wszystkie wymagane dokumentu. Jeżeli kupimy takie akcje to spółka akcyjna wyda nam imienne świadectwo tymczasowe. Warto zaznaczyć, że jeżeli zdecydujemy się na zakup akcji imiennych to mamy pełne prawo do żądania aby akcje te zostały zamienione na akcje na okaziciela. Możliwe jest również żądanie aby kupione przez nas akcje na okaziciela zostały zamienione na akcje imienne. Akcje gotówkowe to akcje, które mają pokrycie pieniężne. Aby spółka mogła zostać zarejestrowana należy pokryć przynajmniej jedną czwartą wartości nominalnej jaką posiadają dane akcje. W przeciwnym razie nie zostaną one wydane.