Różne rodzaje obligacji

Różne rodzaje obligacji

Obecnie na rynku funkcjonuje wiele różnych rodzajów obligacji, wyróżnianych ze względu na rozmaite kryteria. Jeśli chodzi o miejsce emisji, to wyróżnia się obligacje krajowe i zagraniczne. Krajowe emitowane są w kraju eminenta, wystawiane przeważnie w walucie krajowej i skierowane głównie do nabywców krajowych, choć wykupują je także zagraniczni inwestorzy. Z kolei obligacje zagraniczne emitowane są w krajach innych niż ten zamieszkany przez eminenta, wystawiane w obcej walucie i skierowane głównie do inwestorów zagranicznych. Bywają one nazywane euroobligacjami. Kolejnym kryterium podziału jest sposób przenoszenia praw. Tutaj wyróżniane są obligacje imienne, w których właściciel wymieniony jest z nazwiska w dokumencie obligacji (ewentualne zmiany w tym zakresie odnotowywane są przez eminenta w ewidencji) i obligacje na okaziciela, których właściciel nie jest wymieniany z nazwiska. Właścicielem takich obligacji jest ich każdorazowy posiadacz. Ze względu na termin wykupu obligacje dzielone są na krótko-, średnio- i długoterminowe. Te pierwsze należy wykupić przed upływem roku, drugie trwają od 1 do 5 lat, a najdłuższe – dłużej niż 5, a nawet 10 lat. Obligacje dzielą się jeszcze ze względu na sposób wykupu – może to być wykup jednorazowy lub ratalny. Obligatariusze mają ponadto do wyboru obligacje zabezpieczone lub niezabezpieczone.