Prawa przysługujące z akcji

Prawa przysługujące z akcji

Inwestowanie na giełdzie wymaga poznania szeregu informacji, które mogą okazać się nam przydatne. Wśród nich znajdują się między innymi te, które dotyczą praw przysługujących z akcji. Generalnie prawa te dzieli się na dwa rodzaje. Wyróżnia się więc prawa majątkowe oraz prawa organizacyjne. Te ostatnie określa się również mianem korporacyjnych. Wśród praw majątkowych wyróżnia się prawo do dywidendy, prawo do udziału w podziale majątku spółki, kiedy ta będzie likwidowana oraz prawo poboru akcji nowej emisji. Prawo do dywidendy jest niezbywalne. Nie można więc akcjonariuszy go pozbawić na żadnej drodze. Nie można dokonać tego ani statutem ani stosowną uchwałą. Każdy bowiem akcjonariusz ma prawo do tego aby czerpać z zysków, które osiąga spółka. Podobnie jest z drugim prawem, które dotyczy udziału w podziale majątku spółki. Nie można go akcjonariuszy pozbawić ani na drodze uchwały ani za pomocą statutu. Również prawo poboru akcji nowej emisji jest niezbywalne. Przysługuje ono wszystkim akcjonariuszom. Praw korporacyjnych jest nieco więcej. Wskazuje się więc na prawo głosu, bierne prawo głosu, prawo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu, prawo do zaskarżania uchwał, które zostały uchwalone przez walne zgromadzenie, prawo do informacji udzielanych na walnym zgromadzeniu oraz prawo żądania naprawienia szkody.